Rekonstrukcija interne saobraćajnice u poslovnoj zoni Pilana (PZ)

Financijer: Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta i Općina Bosanska Krupa

Vrijednost projekta: 242.320,18

Lokacija projekta: Općina Bosanska Krupa – Poslovna zona PIlana,

Period implementacije: Dec 2019 – Dec 2020

Kratak opis projekta:
Općina Bosanska Krupa (Općina) će kroz projekt izvršiti rekonstrukciju interne saobraćajnice u dužini 340 m’ i oborinske kanalizacije u dužini 340 m’ u poslovnoj zoni Pilana (PZ), što će omogućiti adekvatan pristup za 5 parcela od kojih se na jednoj odvija investicija u toku, dok su za ostale 4 parcele investitori iskazali interes. Izgradnjom ove komunikacije, generalno će se olakšati kretanje ljudi i roba kroz PZ. Na ovaj način postojećim i budućim ulagačima će biti olakšana pristupna komunikacija, te stvorene pretpostavke za proširenje postojećih i gradnju novih proizvodnih
kapaciteta. Također, kroz projekt će se ugraditi termo fasada površine 675 m2 na već izgrađenom i opremljenom Centru za podršku poduzetništvu (BSC), koji je smješten u PZ i u vlasništvu je Općine.  Na ovaj način će se maksimizirati funkcionalnost i postići ekonomičnost BSC-a, te omogućiti da odvijanje edukacije i seminare za firme u PZ bude izvodivo tokom cijele godine.
Kroz ovaj projekt će biti uspostavljene i unaprijeđene usluge podrške firmama u PZ Pilana. Na osnovu prethodno urađene analize Općina će osigurati sljedeću podršku firmama u PZ Pilana:

  • Obuka radne snage prema potrebama firmi u PZ za min 30 radnika;
  • Usluge savjetovanja i tehničke podrške za poduzeća u PZ Pilana
  • Usluge koje su namijenjene novim investitorima u poslovnim zonama u općini Bosanska Krupa

Related Post

FEBRUARY 12, 2019

Povećanje konkurentnosti...

Financijer: Evropska Unija (EU), Međunarodna organizacija rada (ILO), te partneri...

0